Pham Trang's blog

Monday, November 19, 2007

Apologize

Dạo này phê bài này quá đi :D

Bản orginal của One republlic:

Còn đây là bản mới có mặt của Timbaland (chẳng hiểu vai trò gì):D

Labels:

1 Comments:

Anonymous baizen said...

composer :) Timbaland la 1 composer va producer noi tieng ma :D

November 19, 2007 at 7:29 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home