Pham Trang's blog

Tuesday, September 19, 2006

Ve Anh 1


VÌ Anh 1


 


Ve vÎ vÌ ve


Nghe vÌ Anh Mét.


Cã 2 c¸i cét


Lµ Quang vµ Kiªn.


Quang th× rÊt "hiÒn",


Kiªn th× rÊt lè.


NhiÒu khi h¬i ngè


Lµ b¹n Mai Anh.


ThÝch ®äc truyÖn tranh


B¹n Thuú Du­¬ng ®ã.


Tæ tru­ëng xÕp xã


B¹n DiÖp chø ai.


Víi m¸i tãc dµi ,


Minh Trang ®iÒm tÜnh.


Tr«ng rÊt ngé nghÜnh


Lµ b¹n Quúnh Anh.


ThÓ dôc rÊt tanh


Ngäc Linh ®Ých thÞ.


Líp cã thu­ ký


Tªn lµ Ngäc Ph­u¬ng .


C« bÐ dÔ thu­¬ng :


DiÖu HuyÒn Ýt nãi


Nh¶y móa rÊt giái


Lµ b¹n Thu Giang


Duyªn d¸ng , nhÑ nhµng,


DiÔm Lan xinh x¾n.


Nô c­uêi tu­¬i t¾n


Cña b¹n Minh Phu­¬ng.


B¹n nµo hä L­u¬ng ?


Thanh Nga nhá bÐ.


Nghe "Ch©n t×nh " nhÐ,


Mêi gÆp Hoµng Lan.


§ãng kÞch miÔn bµn


ChÝnh lµ b¹n Ngäc.


ThÝch ngåi t¸n dãc


Ph¹m Trang thËt rïi .


Hay bµy trß vui


Hång Nga n¨ng ®éng.


C­êi måm rÊt réng


H¶i Hµ ch÷ to.


Giái piano


Lµ NguyÖt Minh ®Êy.


D¸ng ®i tung tÈy


Cña b¹n Thu Lª.


Míi ë NhËt vÒ


Minh Hµ nhín nhÊt.


BÝ thu­ tÊt bËt


Thanh H­u¬ng sî ma .


Trë thµnh luËt gia


Kim Anh m¬ u­íc.


§· ®i ngoµi nu­íc


DiÖu Hu­¬ng "t×nh xu­a"


Cã nhiÒu anh cu­a


Quúnh Trang chø g× ?


ThÝch ¨n b¸nh m×:


Quúnh Nga m¶nh dÎ.


TÝnh t×nh vui vÎ


Mai Dung h¬i ®en.


G­u¬ng mÆt th©n quen:


V©n Trang cao vãt.


GiÇy cao ®óng mèt,


Tó chua nhu­ chanh.


ChÐp nh¹c tiÕng Anh:


Hµ Anh b¶o ®¶m.


Hay h¸t l¶m nh¶m


ChØ cã Th¶o th«i.


R¨ng khÓnh hay cu­êi


Thôy Khanh ®Êy ¹.


¤i th©n thu­¬ng qu¸,


Líp Anh1 ¬i !


Bµi häc vµo ®êi


ThÇy Hïng nh¾n nhñ.


TiÕng Anh lý thó


C« H¹nh d¹y mµ.


T×nh c¶m thiÕt tha


C« Hoan chñ nhiÖm.


Bao nhiªu kû niÖm


Xin ®õng quªn nghe !


 


(Cïng c­êi he he !)

 


Ph¹m Ngäc DiÖp


Cïng sù gióp ®ì cña : Quúnh Anh, Mai Dung, DiÖu Hu¬ng, Thanh Hu­¬ng,Thu Lª vµ tÊt c¶ thµnh viªn líp Anh1  01-04 .


Đây là Anh 1 của 3 năm về trước. Kì sau sẽ là Anh 1 của bây giờ. Mong các bạn Anh 1 đóng góp tư liệu cho bài viết:D


10 Comments:

Anonymous scorpion lady said...

ich kann den Text nicht lesen, weil der Font ist nicht gut!!! Bitte wechseln!

September 19, 2006 at 2:14 PM  
Anonymous scorpion lady said...

oe, warum 'der Font nicht gut ist'- soll es '...ist nicht gut' sein?

September 19, 2006 at 2:26 PM  
Anonymous pham trang said...

weil der Font nicht gut ist:D. Ich versuch' mal:)

September 19, 2006 at 8:22 PM  
Anonymous pham trang said...

na, in einem Nebensatz ist das Prädikat immer am Ende. Deswegen heißt es "weil der Font nicht gut ist", nicht " wiel der Font ist nicht gut".
Ma may cha comment phat nao cho bai ve, toan hoi linh tinh:D

September 19, 2006 at 8:37 PM  
Anonymous scorpion lady said...

Hehe, co doc duoc dau ma comment!!! Anyhow, bai ve hay lam :D

September 20, 2006 at 11:19 AM  
Anonymous pham trang said...

tao chua go lai duoc, bon may cho may hom nua nhe:D

September 23, 2006 at 3:04 PM  
Anonymous Tung said...

May ui tao cung ko doc duoc:)..May dung cai font gi the:p..Thu ca firefox roi IE roi chinh cai coding ma cung chang duoc:)..

September 23, 2006 at 4:52 PM  
Anonymous ZIPZOE said...

To Pham: hom nay moi lu*o*.n qua blog cua may va MAnh doc lai dc bai ve`... Nho lop minh... Lam 1 bai updated cu~ng vui :).
To Tung B: to co chuong trinh do^?i ma~ nen co phien ban legible cua bai ve nay. Vao blog cua to ma xem nhe'.

September 24, 2006 at 7:42 PM  
Anonymous pham trang said...

hehe, thi may sang tac chu ai. Neu chua kip update thi tao se post tiep may bai cua lop minh trong Yearbook:D

September 25, 2006 at 1:39 PM  
Anonymous *******Nguyễn******* Miền Biên Thùy said...

bai ne tao doc trong Yearbook rui nhg van thay hay!^_^

September 30, 2006 at 11:00 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home