Pham Trang's blog

Monday, November 19, 2007

Apologize

Dạo này phê bài này quá đi :D

Bản orginal của One republlic:

Còn đây là bản mới có mặt của Timbaland (chẳng hiểu vai trò gì):D

Labels: